افتخارات

قسمتی کوتاه از سخنان محترم فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به وضعیت شفاخانه های خصوصی در شهر هرات و به خصوص شفاخانه لقمان حکیم.