معرفی مختصر داکتر صاحب احمد طارق عزیزی

داکتر احمد طارق عزیزی متولد سال ١٣۶۴ه ش درولایت هرات بوده در سال ١٣۶٩شامل مکتب در لیسه جمهوریت شده تعلیمات ابتدائی را در آن لیسه فرا گرفت شامل لیسه أمیر علی شیر نوایی در صنف هفتم گردید و در سال ١٣٨٠ از لیسه انقلاب اسلامی فارغ صنف ١٢ گردید . در سال ١٣٨١ بعد إز سپری کردن امتحان کانکور و موفقیت در امتحان شامل فاکولته طب پوهنتون هرات گردید . در سال ١٣٨٧ این فاکولته را بدرجه عالی به اتمام رسانید. در سال ١٣٩٠ شامل پروگرام اکمال تخصص وزارت صحت عامه افغانستان رشته ارتوپیدی و تروماتولوژی در شفاخانه هرات گردید وبعد از چهارمحل سال یعنی در سال ١٣٩٣ از این بخش فارغ شد . فعلا در پوهنتون غالب به حیث استاد کادری و به عنوان متخصص ارتوپیدی و تروماتولوژی در شفاخانه تخصصی لقمان حکیم ایفای وظیفه میکند.