راهنمای مراجعه و پذیرش(مریضان بستری)

راهنمای نحوه پذیرش:

پذیرش بیمار از سه طریق امکان پذیر است که بدین وسیله توسط داکتر امر بستر داده میشود.

  1. مراجعه به بخش عاجل شفاخانه
  2. مراجعه به کلینیک (درمانگاههای) شفاخانه
  3. مراجعه به معایینه خانه داکتر طرف قرارداد با شفاخانه

ارائه امر بستر از طرف داکتر معالج به بخش معلومات

مراجعه مریض یا همراه مریض به  واحد حسابداری جهت تأییدیه مالی

مراجعه مریض به بخش پس از انجام هماهنگی های لازم با بخش های مربوطه

صدور کارت همراه (در صورت دلخواه) با هماهنگی بخش مربوطه

راهنمای نحوه ترخیص:

· امضاء و مهر دوسیه توسط داکتر معالج

· تکمیل دوسیه در بخش مربوطه

· ارسال دوسیه جهت تکمیل به بخشهای مربوطه مثل اتاق عمل، پاراکلینیک، دواخانه و … توسط نرس بخش ها

· انتقال دوسیه به بخش حسابداری توسط نرس

· تحویل دوسیه به صندوق جهت تسویه حساب

· تحویل برگ ترخیص به بخش و نگهبانی دروازه خروجی جهت ترخیص مریض
صدور گواهی ولادت نوزاد:

. مراجعه کنندگان گرامی توجه داشته باشند جهت صدور گواهی ولادت نورسیده نازنینشان ، وجود اصل تذکره پدر و مادر الزامی می باشد،لذا جهت تسریع در روند اداری صدور گواهی مارا یاری کنید.