اوقات حضور داکتران

اوقات حضور داکتران
تخصص نام داکتر متخصص روزهای هفته ساعات حضور
جراحی – عمومی عبدالغفور ارصاد همه روزه ۸ ق.ظ الی ۸ ب.ظ
جراحی عمومی – پیوند کلیه فرید احمد اعجاز همه روزه ۸ ق.ظ الی ۸ ب.ظ