اوقات حضور داکتران

اوقات حضور داکتران
تخصص نام داکتر متخصص روزهای هفته ساعات حضور
جراحی – عمومی محمد جان شفیق با هماهنگی با هماهنگی
جراحی – عمومی عبدالغفور ارصاد با هماهنگی با هماهنگی
جراحی – عمومی فرید احمد اعجاز همه روزه ۸ ق.ظ الی ۸ ب.ظ
جراحی – عمومی محی الدین فطرت  شنبه الی پنج شنبه ۸ ق.ظ الی ۸ ب.ظ
جراحی – عمومی احمد فیصل فیض شنبه الی پنج شنبه ۸ ق.ظ الی ۸ ب.ظ
جراحی – عمومی حبیب الرحمن حبیب شنبه الی پنج شنبه ۴ ب.ظ
جراحی – عمومی شهناز آرام شنبه الی پنج شنبه ۸ ق.ظ الی ۱۲ ب.ظ
داخله – عمومی الحاج شیراحمد محمودی شنبه الی پنج شنبه ۸ ق.ظ الی ۱ ب.ظ
داخله – عمومی عبدالرزاق اسماعیل زاده شنبه الی پنج شنبه ۸ ق.ظ الی ۱ ب.ظ
داخله – عمومی احمد فهیم فرید شنبه الی پنج شنبه ۹ ق.ب الی ۴ ب.ظ
داخله – عمومی زمری عرفانی شنبه الی پنج شنبه ۷ ق. ب الی ۴ ب.ظ
داخله – عمومی خلیل الله حبیبی شنبه الی پنج شنبه ۳ ب.ظ الی ۸ ب.ظ
داخله – عمومی محمد عارف رضایی نوکریوال بر اساس جدول با هماهنگی
داخله – عمومی سید شعیب طبیبی نوکریوال بر اساس جدول با هماهنگی
داخله – عمومی فرهاد گنجی نوکریوال بر اساس جدول با هماهنگی
داخله – عمومی بهرام مطهری نوکریوال بر اساس جدول با هماهنگی
داخله – عمومی عبداالله حسن پور نوکریوال بر اساس جدول با هماهنگی
داخله – عمومی امید منصف نوکریوال بر اساس جدول با هماهنگی
داخله – عمومی عبدالهادی نبی زاده نوکریوال بر اساس جدول با هماهنگی
داخله – انتانی – سونولوجست محمد آصف هادیزاده شنبه الی پنج شنبه ۸ ق.ظ الی ۳ ب.ظ
داخله – اطفال احمد شهیر شهیم شنبه الی پنج شنبه ۸ ق.ظ الی ۲ ب.ظ
داخله – اطفال اسدالله امین شنبه الی پنج شنبه ۸ ق.ظ الی ۱۲ ب..ظ
داخله – اطفال عبدالوهاب رحیمی شنبه الی پنج شنبه ۸ ق.ظ الی ۳ ب.ظ
داخله – اطفال غلام سخی عادل شنبه الی پنج شنبه ۲ الی ۸ ب.ظ
داخله – اطفال حبیب الرحمن حنیف با هماهنگی با هماهنگی
داخله – اطفال خالد فرمان با هماهنگی با هماهنگی
داخله – اطفال عبدالغفار فرزان با هماهنگی با هماهنگی
گوش و گلو (ENT) نورالله فروتن شنبه الی پنج شنبه ۱۲:۰۰ ق.ظ الی ۴:۰۰ ب.ظ
ارتوپیدی و تروماتولوژی  احمد طارق عزیزی شنبه الی پنج شنبه ۲:۳۰ ق.ظ الی ۴:۳۰ ب.ظ
ارتوپیدی و تروماتولوژی بشیر احمد لعلی شنبه الی پنج شنبه ۱۰:۳۰ ق.ظ الی  ۱۲:۳ ب.ظ
ارتوپیدی و تروماتولوژی فرهاد افضلی شنبه الی پنج شنبه ۱۲:۳۰ ق.ظ الی ۲:۳۰ ب.ظ
ارتوپیدی و تروماتولوژی شفیق احمد باهر شنبه الی پنج شنبه ۸:۳۰ ق.ظ الی ۱۰:۳۰ ب.ظ
ارتوپیدی و تروماتولوژی نسیم سها شنبه الی پنج شنبه ۴:۳۰ الی ۷:۰۰ ب.ظ